Våre folk

 
 
 

Vår viktigaste ressurs

Tilsette i barnehagen

Som profesjonelle medarbeidarar er vi relasjonsarbeidarar som stadig har fokus på og bearbeider relasjonen til kvarandre som vaksne, relasjonen barna imellom og relasjonen mellom vaksen og barn.

Korleis vi som vaksne er i møte med kvarandre og med barnet, er av stor verdi for barnet sin kvardag, og formar barn si oppleving av seg sjølv.

Korleis den vaksne kjem barnet i møte,- den vaksne si anerkjenning i og av situasjonen - er avgjerande for barnet sine læringsprosessar.

Vi vektlegg at samspelet mellom barn og vaksen er prega av improvisasjon, spontanitet, imitasjon, sensitivitet, undring og evna til å vere til stades i situasjonar med kropp, blikk, stemme og språk.

 

Marit Lysholm
Dagleg leiar/styrar

Kristin Onstad Takle 
Avdelingsleiar

Ane Hugvik
Avdelingsleiar

Sunniva Grov Døskeland Pedagogiskleiar

Anikken Espelid 
Pedagogiskleiar

Marlin Aa Bakketun Pedagogiskleiar

Annlaug Skarstein Vanberg 
Fagarbeidar

Madelin Alvarez 
Assistent

Jolanta Elzbieta Wijata 
Assistent

Margot Meling Nesgård 
Musikkterapeut

Ronny Solheim 
Barnehagelærar

Eli-Karin Hoddevik 
Assistent

Jeanette N Sæland Fagarbeider

Hanne Oftedal 
Veileder

 
 
 
 
 
 
 

Styret for Stiftinga Nordstranda barnehage 2019-2020

Styrar for barnehagen er sekretær  for styret.
Styrar har uttalerett men ikkje stemmerett. 

Innkalling og referat frå styremøta vert hengt opp som informasjon til foreldre på informasjons tavla i garderobene på avdeling. 

Foreldra oppmodast til å fremme sine synspunkt som vedkjem barnehagen. 

 

Leiar:
Torbjørn Brandsæter

Styremedlemmar:
Maria Aabrekk
Tonje Rye
Ingrid Gimmestad

Vara:
Gunnar Fjellestad (1.vara)
Ingeborg S. Saltbones (2.vara)

Personalet sin representant:
Sunniva Døskeland