Våre folk

 
 
 

Vår viktigaste ressurs

Tilsette i barnehagen

Som profesjonelle medarbeidarar er vi relasjonsarbeidarar som stadig har fokus på og bearbeider relasjonen til kvarandre som vaksne, relasjonen barna imellom og relasjonen mellom vaksen og barn.

Korleis vi som vaksne er i møte med kvarandre og med barnet, er av stor verdi for barnet sin kvardag, og formar barn si oppleving av seg sjølv.

Korleis den vaksne kjem barnet i møte,- den vaksne si anerkjenning i og av situasjonen - er avgjerande for barnet sine læringsprosessar.

Vi vektlegg at samspelet mellom barn og vaksen er prega av improvisasjon, spontanitet, imitasjon, sensitivitet, undring og evna til å vere til stades i situasjonar med kropp, blikk, stemme og språk.

 

Anne Hugvik
Dagleg leiar/styrar

Kristin Onstad Takle 
Avdelingsleiar

Sunniva Grov Døskeland 
Avdelingsleiar (permisjon)

Ane Bergliot Oftedal
Musikkpedag og avdelingsleiar

Marlin Aa Bakketun 
Pedagogisk leiar

Annlaug Skarstein Vanberg 
Fagarbeidar

Madelin Alvarez 
Assistent og reinhaldar

Jolanta Elzbieta Wijata 
assistent

Margot Meling Nesgård 
Musikkterapeut

Ronny Solheim 
Barnehagelærar

Eli-Karin Hoddevik 
Assistent

Hanne Oftedal 
Veileder

 
 
 
 
 
 
 

Styret for Stiftinga Nordstranda barnehage 2018-2019

Styrar for barnehagen er sekretær  for styret.
Styrar har uttalerett men ikkje stemmerett. 

Innkalling og referat frå styremøta vert hengt opp som informasjon til foreldre på informasjons tavla i garderobene på avdeling. 

Foreldra oppmodast til å fremme sine synspunkt som vedkjem barnehagen. 

 

Leiar:
Torbjørn Brandsæter

Styremedlemmar:
Maria Aabrekk
Børre Tystad
Åshild Lerpold

Vara:
Øystein Kristiansen
Ingeborg Storaas Saltbones

Personalet sin representant:
Ronny Solheim